Uppsala Viking Squaredancers stadgar

Stadgar för Uppsala Viking Squaredancers antagna 2003-04-26 

§ 1.   ÄNDAMÅL

Uppsala Viking Squaredancers, ansluten till SAASD, Swedish Association of American Square Dance Clubs har till uppgift och ändamål: 

·       att skapa, intresse för och kunskaper om modern Square Dance enligt Caller lab´s intentioner.

·       att stimulera till gott kamratskap.

·       att skapa förståelse mellan människor i olika åldrar och från olika nationer.

·       att ha sin hemort i Uppsala kommun. 

§ 2.   FÖRENINGSFORM

Föreningen är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden. 

§ 3.   MEDLEMSKAP

Inträde i föreningen beviljas personer som dansar squaredans enligt program M53 eller högre och följer Caller lab´s intentioner och i övrigt främjar föreningens syfte och efterlever dessa stadgar. 

Medlemskap beviljas/avslås av styrelsen. 

Medlem, som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar föreningens verksamhet, kan uteslutas av styrelsen. 

Utesluten medlem har vädjorätt hos årsmötet. Vill medlemmen utnyttja denna rätt ska han/hon meddela styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. 

§ 4.   MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet att gälla innevarande kalenderår. Avgiften skall innefatta avgift till SAASDC. Avgiften erläggs senast den 15 mars. 

En lägre avgift bestäms för ungdomar under 18 år. 

Befrielse eller nedsättning av medlemsavgiften beviljas av styrelsen. 

§ 5.   UTTRÄDE

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. 

Medlem som efter en påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 

§ 6.   STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska, inom ramen för SAASDC och dess stadgar, verka för föreningens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen består av fem (5) ledamöter, ordförande och fyra (4) ledamöter samt två (2) suppleanter, varav minst en bör vara M53 dansare och tillhöra kategorin nybörjare. 

Ordförande väljs på ett (1) år, ledamöter på två (2) år med val av två (2) ledamöter varje år. 

Suppleanter väljs på ett (1) år och förväntas medverka vid styrelsens möten. 

Vid styrelsens konstituering utses vice ordförande, kassör, protokollssekreterare, korresponderande sekreterare och eventuellt klubbmästare eller annan funktion. 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelsemedlemmar så bestämmer. 

Vid sammanträde ska protokoll föras. 

Det åligger styrelsen

a.     att verka för föreningens ändamål,

b.     att verkställa av föreningsmöte fattade beslut.

c.     att omhänderta föreningens ekonomi och bokföring.

d.     att upprätthålla förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte.

e.     att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

§ 7.   BESLUT

Styrelsens beslut är giltiga om minst tre (3) ledamöter är eniga om beslutet. 

§ 8.   FYLLNADSVAL

Fyllnadsval under verksamhetsåret görs av föreningens styrelse intill nästa medlemsmöte, som konfirmerar valet. 

§ 9.   RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper sker per kalenderår. För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig. 

§ 10. ÅRSMÖTE
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska äga rum senast sista mars. 

Kallelse med föredragningslista ska utsändas minst fjorton (14) dagar före årsmötet. 

Motioner ska skriftligen inges till styrelsen minst en månad före årsmötet, styrelsen skall Informera medlemmarna om sista motions dag.

Vid årsmötet ska följande punkter, punkt 1 - 11, behandlas : 

1.     Mötet öppnande, samt fråga om mötets behöriga utlysande.

2.     Fastställande av dagordning. Övriga ärenden som behandlas under punkt tio (10) nedan anmäls.

3.     Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för mötet.

4.     Föredragning av verksamhetsberättelsen, samt resultat och balansräkning.

5.     Revisionsberättelse.

6.     Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen,

7.     Motioner och ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

8.     Fastställande av ekonomi och planering

a. Årsplan verksamhet.   b. Årsplan budget.   c. Årsplan årsavgift.

9.     Val av styrelse, revisorer, valberedning och styrelse och revisorssuppleanter (bl.a. representanter till SAASDC:s riksstämma).

10.   Under punkt 2 anmälda ärenden,

11.   Mötet avslutas 

Föreningssammanträde skall hållas då styrelsen anser detta erforderligt eller då minst 1/10 del av föreningens medlemmar så önskar. 

§ 11. RÖSTRÄTT

Rösträtt vid årsmötet och föreningsmöte tillkommer medlem som betalt årsavgiften. (för innevarande/kommande år, tillägg 2022)

§ 12. REVISORER

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två (2) revisorer för en mandattid av ett (1) år. Senast trettio (30) dagar före årsmötet skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom fjorton (14) dagar skall avge revisionsberättelse med angivande av huruvida ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrks. 

§ 13. VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av fyra (4) ledamöter, nyval på två (2) varje år, och har till uppgift att föreslå om eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.  

§ 14. UPPLÖSNING

Vid beslut om föreningens upplösning ska minst 2/3 av de närvarande vara eniga därom på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett (1) årsmöte.

Sammanträdena ska äga rum med minst en (1) månads mellanrum. Kallelse till sådant möte ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar minst en (1) månad före sammanträdets hållande. 

I beslut om upplösning ska anges att föreningens tillgångar ska användas till för squaredans främjande ändamål. 

§ 15. STADGEFRÅGOR

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett (1) årsmöte samt skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de angivna rösterna. Sammanträdena skall äga rum med minst en (1) månads mellanrum och besluten ska vara liktydiga. 

§ 16. IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar träder i kraft 2003-04-26, då Uppsala Viking Squaredancers bildas. 

Ovanstående stadgar antagna vid föreningens första årsmöte den 26 april 2003.